Εκτιμήσεις

Το Τμήμα Εκτιμήσεων της ΜΕΤΕΘ Α.Ε , συγκροτήθηκε και λειτουργεί από  το 2003.

Περιλαμβάνει έναν σταθερό πυρήνα έμπειρων και εξειδικευμένων μηχανικών που απαρτίζεται από :

 • Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Αρχιτέκτονες
 • Τοπογράφους
 •  Μηχανολόγους
 • Διοικητικούς υπαλλήλους –  γραμματειακή  υποστήριξη.

Ως βασικός Εκτιμητής της Τράπεζας Πειραιώς για την Βόρεια Ελλάδα καθώς και των Τραπεζών «Μarfin –Egnatia Bank»  και «Ελληνική Τράπεζα», η ΜΕΤΕΘ Α.Ε έχει εκτιμήσει μέχρι το τέλος του 2011 , περισσότερα από 22.000 ακίνητα .

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται :

 • 7.000 ακίνητα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
 • 700 βιομηχανικά ή βιοτεχνικά συγκροτήματα
 • 20 Μεγάλες Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • Παραθεριστικοί οικισμοί
 • Ένα ιδιωτικό νησί
 • Δύο μεγάλες οινοποιητικές επιχειρήσεις
 • Μεγάλες αγροτικές εκτάσεις

Οι Εκτιμήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα IVSC και TEGOVA καθώς και τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Εκτιμήσεων Appraisal and Valuation standards “Red Book” του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Εκτιμητών RICS , της Αγγλίας.

Απόρροια της μεγάλης εμπειρίας της ΜΕΤΕΘ Α.Ε στο αντικείμενο των εκτιμήσεων , είναι η καλή γνώση της κτηματαγοράς του Βορειοελλαδικού (κατά κύριο λόγο)  χώρου και η καταχώριση μεγάλου πλήθους πληροφοριών που αφορούν τα ακίνητα , στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S) της Bedley που χρησιμοποιεί.