Οικονομοτεχνικές μελέτες

Δραστηριοποιούμενη στο αντικείμενο των χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ  προγραμμάτων, η ΜΕΤΕΘ Α.Ε διαθέτει την εμπειρία της σύνταξης τεχνικών μελετών, τεχνικών δελτίων και όλων των απαιτουμένων γιά την υπαγωγή έργων στα αντίστοιχα προγράμματα (ΕΠΠΕΡΑΑ, JESSICA, JEREMIE κ.ά ).